Montny pracovnk

Ty bude naim alm kolegom v tme? Na tejto strnke njde vetky informcie o tejto pozcii a tie vhody, preo sa pripoji prve k nm!

Tvoja loha: V INTERIERSKLE bude montova  a realizova  sklenen produkty na mieru.

Zhrnutie

Ke sa zaujma o pozciu montny pracovnk, njde tu nasledovn informcie:

 • Koho hadme na tto pozciu?
 • Nae poiadavky.
 • Ukka fotiek a vide, ako montujeme. 
 • o bude tvoja pracovn npl ako montny pracovnk.
 • Ak benefity me ma, ke sa prid do nho tmu.
 • Ako sa prihlsi na pozciu montny pracovnk? (vyplnenie kontaktnho formulra)

Koho hadme na tto pozciu?

(odborn vzdelvanie, prax a osobnostn predpoklady a zrunosti)

Nae poiadavky:

 • Prax minimlne 3 roky v oblasti montneho stavebnho materilu.

 • Vzdelvanie svisiace s touto oblasou  stolr, sklenr, elektrotechnik, tesr, nbytkr, vodointalatr, zmonk, oknr, domci kutil....

 • Osoba mysliaca pozitvne  s pozitvnym prstupom ku zdokonalovaniu sa ueniu novm  trendom. 

 • Zodpovednos za svoju prcu   a zodpovedn prstup k nprave a hadaniu rieenia. Nikto z ns nie je dokonal a kad rob chyby aj my, preto hadme ud ktor si chyby vedia prizna, zobra za ne pln zodpovednos a hada rieenia a npravy. Kad nemyseln chyba sa d odpustit, pokia sa k nej pristpi zodpovedne.

 • Prjemn prozkazncka komunikcia.

Takto sa montuj sklenen produkty.

o bude tvoja kadodenn pracovn npl ako montny pracovnk?

Rno o 7:00 hod sa  zana predprprava potrebn na montovanie sklenench produktov v ten de

Podrobnejie:

 • Znamen, e potrebn kovania, sklo a dal potrebn materil a dokumenty sa skontroluj, pripravia a naloia do auta. Nsledne zana mont na jednotlivch miestach realizcie, na 99 % v BA a TT kraji. Zhruba 85 % realizujeme fyzickm osobm (rodinn domy+byty). V montnom tme s dve osoby.  

Vstupn mont prebieha naledovne: zoznmenie sa so zkaznkom a vstup do priestoru.

Podrobnejie:

 • Znamen to, e montnik sa zoznmi so zkaznkom a vstpi do priestoru tak, aby sa nezapinil priestor. Zrove si priprav potrebn komponenty a nstroje na zaatie monte.

Kad mont si vyaduje oboznmi sa s poiadavkami objednvatea a dokumentciou vrtane protokolu.

Podrobnejie:

 • Samotn mont trv vinou 2,5 a 3,5 hod., v zvislosti od danho produktu. Treba kls  vek draz na ochranu pred pokodenm interiru a zanecha priestor ete istejie ako pred montou. Spokojnos zkaznka ja naa priorita, a vdy sa sname viac da, ako zkaznk oakva. Na zver monte je potrebn vysvetli zkaznikovi funknos produktu a da podpsa potrebn dokumentciu.

Po ukonen vetkch mont sa technici vrtia do skladu, kde vyloia nradie a montny materil.

Podrobnejie:

 • Zrove odovzdaj  do kancelrie potrebn dokumenty a informuj sa o priebehu nasledujceho montneho da. Raz tdenne (pondelok rno) prebieha montna porada, kde sa najprv vyhodnot predchadzajci tden, pripomienky a npady na prpadn zlepovanie postupov a prediskutuje sa mont aktulneho tdna. 

Ak benefity me ma,
ke sa prid do nho tmu
?

 • Konkurencie schopn plat myslme si, e ikovn montny technik si zasli nadpriemern odmenu, ktor bude 100 % zahlsen a odvdzan, pravidelne pripsan na bankov et.

 • Kvalitn pracovn nradie  Kladieme draz na kvalitn pracovn nradie (BOSCH-FISCHER), pretoe verme, e kvalitn prcu vieme vykona len s kvalitnmi nstrojmi. Zabezpeenie ochrannch pracovnch pomcok a kolenie BOZP je samozrejnos.

 • Dobr nlada  Sme firma, ktor ma rada dobr nladu, mme skvel tm. Zle nm na tom, aby si aj ty chodil do prce rd a s motivciou, pretoe n tm a u ak. V rmci firmy sa organizuj rzne akcie, ktor ns ete viac zbliuj. (narodeniny, team building, veierky, spolon strenutia aj po prci)

 • Osobn rast a vzdelvanie  sme presveden, e len lovek ktor na sebe pracuje ako osobnostne tak odborne, me rs. Sami sa neustle vzdelvame a vedieme k tomu a ud v naom tme. Vieme vm poskytn vzdelanie, za ktor musia in draho plati.

 • Zakolenie do pracovnej innosti - Nemus by pecialistom v sklrskej oblasti, n vytvoren koliaci systm ti vemi rchlo pome osvoji si tto profesiu.

Toto s fotky z nho teambuildingu. A samozrejme oslvime aj narodeniny kadho z naich kolegov.

Ako sa prihlsi  na pozciu montny pracovnk?

Takto sa vie prihlsi:

1. Krok: Vypl n krtky prihlasujci formulr a klikni na tlatko "Polem prihlku". (nezabudni pripoji ivotopis) 

2. Krok: do 48 hod. a budeme kontaktova a informova, ako si uspel v 1. kole. Ak si bol spen, pozveme a na osobn pohovor, kde budeme navzjom rozobera pracovn pozciou.

3. Krok: A po osobnom pohovore a budeme do 48 hod. telefonicky kontaktova o spenosti.

Pridaj sa k nm

Top profesionlna rove

Kudne sa poobzeraj na naej webovej strnke, pozri si o o ns hovoria vo videch nai zkaznci. Vimni si, e venujeme pozornos dizajnu, malm detailom, a predovetkm naej profesii. Toto ist oakvame aj od naich spoluhrov!

lovek je najdleitej

U ns si dleit aj ako jednotlivec: aby si sa dobre ctil medzi nami a vo svojej prci. Preto spravme vetko pre idelny vkon prce, finanne a dobre ohodnotme a zabezpeme vetky nstroje na efektvnu prcu.

Sme pozitvni a rchli  

Nikto sa u ns nesauje, pretoe kad vie vemi dobre, e konanie vyriei vetky problmy. Nikdy nevinme okolie, ale zmenme ho tak, aby bolo dobr. A nie sme pomal: pracujeme s otvorenou a proaktvnou mysou. 

Neustle uenie pre kadho

My verme v silnom duchu kolen, preto Ti mesane zabezpeme monos ui sa od majstrov a odbornkov, kolenie, aby si sa v profesii mohol neustle zdokonaova. Toto je dobr pre teba aj pre ns, preto ti zabezpeme as a prleitos.

Mlad tm

Vetci lenovia nho tmu s mlad a otvoren. Celkom isto si nebude udiera  hlavu do steny kvli zauvanm zvykom a zakorenenm metdam. Kad sa okamite u a pracuje najefektvnejm spsobom. Aj od teba oakvame presne to ist.